TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETINIŇ ÝAPONIÝA IŞ SAPARY

2022-nji ýylyň 21-24-nji dekabry aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Ýaponiýada iş saparynda bolýarlar.

Saparyň çäginde wekiliýetiniň ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon-Türkmen we Türkmen-Ýapon komitetleriniň 14-nji bilelikdäki mejlisine, şeýle hem Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň «Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» Dialogynyň 9-njy mejlisine gatnaşmagy, mundan başga-da Hökümetde, Parlamentde, degişli ministrliklerde we edaralarda duşuşyklaryň, Ýaponiýanyň öňdebaryjy kompaniýalarynyň, maliýe we eksport-karz agentlikleriniň ýolbaşçylary bilen duşuşyklary meýilleşdirilendir.cccc