TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINDE ÄHLUMUMY ÝAŞYL ÖSÜŞ INSTITUTYNYŇ (GGGI) WEKILIÝETI BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 23-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Daşary işler ministrliginde Ählumumy ýaşyl ösüş institutynyň (GGGI) baş direktory Frank Riisberman bilen duşuşdy.

Netijeli halkara daşky gurşaw gepleşiklerini güýçlendirmek çarçuwasynda Türkmenistan hökümeti döwletiň ykdysady bähbitlerini degişli derejede ekologiýa deňagramlylygyny saklamak zerurlygy bilen birleşdirmäge uly üns berýär. BMG-nyň Durnukly ösüş "Rio + 20" konferensiýasynda eden çykyşynda Türkmenistanyň prezidenti Müňýyllygyň maksatlarynyň durmuşa geçirilmegi şertlerinde Türkmenistanda bolup geçen giň gerimli durmuş we ykdysady özgerişleriň amala aşyrylandygyny aýtdy. Ýurtdaky bu özgertmeleriň çäginde ileri tutulýan ugurlar senagat önümçiliginiň häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak, kuwwatly senagat we durmuş infrastrukturasyny döretmek, şeýle hem senagatyň daşky gurşawa edýän täsirini azaltmak, şol sanda häzirki zaman ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalary we täzelenip bilýän energiýa çeşmelerini ulanmak ýaly ugurlardyr.

Şeýle hem, 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda biziň ýurdumyz tarapyndan tassyklanan we Pariž şertnamasy boýunça ýurduň borçnamalaryna laýyklykda täzeden seredilen Pariž şertnamasyny işjeň goldaýandygy bellenildi. Häzirki wagtda Strategiýa laýyklykda Türkmenistan gowşatmak we uýgunlaşdyrmak çärelerini durmuşa geçirmek üçin möhüm amaly tagallalary edýär.

Mundan başga-da, 2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidentiniň karary bilen Parižiň howa ylalaşygy boýunça Türkmenistanyň Milli kesgitlenen goşandyny (NDC / NDC) kabul edendigi nygtaldy. NDC-de 2030-njy ýyla çenli meýilleşdirilen parnik gazlarynyň zyňyndylarynyň azalmagy Pariž ylalaşygy boýunça Türkmenistanyň ägirt uly maksadynyň tassyklanmagydyr.

Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň (UNEP) we Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň (BMGÖM) goldawy bilen Türkmenistanyň Howanyň üýtgemegi boýunça dördünji milli hasabatyny we ilkinji iki ýyllyk hasabat taýýarlaýandygy aýdyldy. Iki resminamanyň hem 2023-nji ýylyň başynda BMG Sekretariatyna tabşyrylmagy meýilleşdirilýär.

Ministr Türkmenistanyň Global Metan Girewiniň durmuşa geçirilmegini goldaýandygyny we metanyň zyňyndylaryny azaltmak boýunça halkara hyzmatdaşlygynyň üstünde işlejekdigini aýtdy. Türkmenistanda, nebit-gaz pudagynda, degişli nebitiň ugurdaş gazynyň mukdaryny azaltmak we önümçilik, daşamak, saklamak we gaýtadan işlemek wagtynda tebigy gazyň ýitgilerini azaltmak arkaly metanyň zyňyndylaryny azaltmak boýunça köp işler edilýär.

Ählumumy ýaşyl ösüş instituty (GGGI) bilen Türkmenistan hökümetiniň arasynda kabul edilýän ýurt şertnamasyna garamagy we gol çekmegi we Türkmenistanda wekilhanasyny açmagy teklip etdi.

Türkmen tarapy, ýaşyl ösüş üçin täze usullary we tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça tejribe alyşmak arkaly hyzmatdaşlygy güýçlendirmek, şeýle hem Türkmenistanda döredilen tokaý zolaklarynyň daşky gurşawa ýetirýän täsirini öwrenmek we tokaýlary durnukly dolandyrmak üçin mehanizmi gowulandyrmak üçin bilelikdäki taslamalary işläp düzmek teklip etdi.

img