BILELIKDÄKI TÜRKMEN-ÖZBEK HÖKÜMETARA TOPARYNYŇ NOBATDAKY MEJLISI GEÇIRILDI

Şu gün, 2023-nji ýylyň 6-njy martynda Aşgabatda Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek hökümetara toparynyň 17-nji mejlisi geçirildi.

Türkmen tarapyndan mejlisiň işine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary B.Atdaýewiň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdy. Özbek tarapynyň wekiliýetine Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary Ž.Hojaýew ýolbaşçylyk etdi.

Mejlisiň dowamynda taraplar bilelikdäki hökümetara toparyň öňki mejlisiniň dowamynda kabul edilen çözgütleriň ýerine ýetirilişini ara alyp maslahatlaşdylar.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasyndaky yzygiderli we netijeli gepleşikleriň döwletara hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary boýunça türkmen-özbek gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegine itergi berýändigi bellenildi.

Türkmen-özbek hökümetara toparynyň mejlisine gatnaşyjylar hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary, ilkinji nobatda, ulag-logistika ulgamy, nebit-gaz, himiýa we elektroenergetika pudaklary, oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ugurlary boýunça gatnaşyklaryň geljekde hem pugtalandyrylmagynyň zerurdygyny nygtadylar.

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary hökmünde ylmy-tehniki we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary barada bellenildi.

Bilelikdäki hökümetara toparyň mejlisiniň netijeleri boýunça degişli Teswirnama gol çekildi.

img