TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY ÝURTLARDAKY KONSULLYK EDARALARYNYŇ IŞI BARADA

Dünýädäki kyn epidemiologiki hem-de tebigy we tehniki adatdan daşary ýagdaýlar sebäpli Türkmenistanyň diplomatik gullugy daşary ýurtlarda ýerleşýän Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklaryny goramak üçin işjeň çäreleri amala aşyrdy we  häzir hem dowam etdirýär.

Mälim bolşy ýaly, COVID-19 pandemiýasy bilen baglanyşykly çäklendirmeler sebäpli Türkmenistanyň ýüzlerçe raýaty watanynyň daşynda galmaga mejbur boldy. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda bolmagy üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen birnäçe anyk çäreler geçirildi.

Şeýlelik bilen, raýatlaryň daşary ýurtda galmak ýagdaýyny berkitmek üçin çözgüt tapmak maksady bilen, Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistandan gitmek, Türkmenistana gelmek, daşary ýurtlarda wagtlaýyn ýaşamak ýa-da hemişelik ýaşamak üçin, 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan 2024-nji ýylyň 30-njy dekabry aralygynda gutaran ýa-da gutarýan pasportlarynyň möhleti 2024-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldyldy.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň raýatlarynyň haýyşy boýunça Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalary we konsullyklary tarapyndan şahsyýet resminamasynyň (12/31/2024 çenli) uzaldylmagy barada bellik goýulýar.

Şu wagta çenli daşary ýurtly türkmen raýatlarynyň 200 müň töwereginiň pasporty täzelendi.

Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik edaralarynda Türkmenistanyň raýatlarynyň pasportlaryny uzaltmagyň tejribesiniň dowam edýändigini bellemek gerek.

Mundan başga-da, geçen döwürde Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň işgärleriniň ýerlerdäki raýatlarymyza amaly kömek bermek üçin birnäçe saparlary guraldy.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Hökümeti Russiýa Federasiýasyndan, Belarus respublikasyndan, Hytaý Halk Respublikasyndan, Türkiýe Respublikasyndan, Germaniýa Federal Respublikasyndan, Polşa Respublikasyndan, Rumyniýadan, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan we ş.m.Türkmenistanyň raýatlaryny alyp gaýtmak üçin onlarça ýörite uçuşlaryny gurady. Şol bir wagtyň özünde olaryň käbirleri muzdsuz esasda geçirildi.