TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE GYRGYZ RESPUBLIKASYNYŇ WEKILIÝETI BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 7-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Gyrgyz Respublikasynyň Senagat, energetika we ýerasty baýlyklardan peýdalanmak baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň orunbasary, Hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň gyrgyz böleginiň başlygy Žyrgalbek Sagynbaýewiň ýolbaşçylygyndaky Gyrgyz Respublikasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň barşynda taraplar iki ýurduň arasynda söwda-ykdysady, maýa goýum we medeni-ynsanperwerlik ulgamlaryndaky özarahereketleri giňeltmegiň mümkinçiligi bilen birlikde derwaýys meseleleriň birnäçesini ara alyp maslahatlaşdylar. Taraplar şeýle hem haryt dolanşygynyň göwrümini artdyrmagyň zerurlygyny nygtadylar.

Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň berkidilmeginde söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň netijeli ähmiýetine üns bermek bilen, iki ýurduň wekilleri döwletleriň arasyndaky işewürlik gatnaşyklarynyň ähmiýetini aýratyn belläp geçdiler.