«Sagdynlyk we bagtyýarlyk» aýynyň çäklerinde diplomatik korpusynyň arasynda sport ýaryşlary geçirildi

Ýurdumyzda her ýyl geçirilýän «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» aýynyň çäklerinde, Türkmenistanyň DIM-i aprel aýynyň dowamynda Aşgabat şäherindäki diplomatik missiýalaryň we halkara guramalaryň toparlarynyň gatnaşmagynda birnäçe sport ýaryşlaryny gurnady.

6-7-nji aprelde sportuň stoluň üstünde oýnalýan tennis görnüşi boýunça Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynda geçirilen ýaryşlarda, birinji orna Russiýa Federasiýasynyň Ilçihanasynyň wekili mynasyp boldy, ikinji we üçünji orunlary bolsa degişlilikde Hytaý Halk Respublikasynyň we Türkmenistanyň DIM-niň wekilleri eýeledi.

13-14-nji aprelde diplomatlar sportuň bowling görnüşi boýunça Olimpiýa şäherjigiň ýeňil atletika merkezinde bäsleşdiler, netijeler boýunça birinji orna Türkiýe Respublikasynyň Ilçihanasynyň wekili, ikinji we üçünji orna Hytaý Halk Respublikasynyň Ilçihanasynyň wekilleri mynasyp boldylar.

20-21-nji aprelde basketbolyň 3x3 görnüşi boýunça ýaryşlar TDIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň sport toplumynda geçirildi. Bu ýaryşyň ýeňijisi Belarus Respublikasynyň we Russiýa Federasiýasynyň bileleşen topary boldy, ikinji orny Russiýa Federasiýasynyň Ilçihanasynyň toparyna gazanmagy başartdy. Üçünji orny Türkmenistany Daşary işler ministrliginiň topary eýe boldy.

2019-njy ýylyň 27-28-nji aprelinde, ýaryşlaryň soňky tapgyrynda, “Aşgabat” köpugurly stadionynda kiçi futbol boýunça bäsleşik geçirildi, ýaryşlarda birinji orny ABŞ-niň Ilçihanasy, Russiýa Federasiýasynyň we Ermenistan Respublikasynyň bileleşen topary ikinji orna mynasyp boldy, üçünji orny ABŞ-niň we Ukrainanyň bileleşen topary gazandy.

Ýokarda agzalan ýaryşlaryň ýeňijileri Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň hormat hatlary bilen we Türkmenistanyň degişli sport federasiýalaryň medallary hem-de ýadygärlik sowgatlary bilen sylaglandylar.