RSS

SOŇKY HABARLAR

10 Dek

TÜRKMENISTANDA MERKEZI AZIÝA ÝURTLARYNYŇ ZENANLARYNYŇ DIALOGYNYŇ MASLAHATY GEÇIRILDI

2022-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň ýyllyk jemleýji maslahaty geçirildi, oňa sebitiň ýurtlarynyň wekilleri, Birleşen Milletler Guramasynyň degişli düzümleriniň ýolbaşçylary gatnaşdylar.  Maslahata gatnaşyjylar bu guramanyň 2022-nji ýylda ýerine ýetiren işleriniň jemlerini jemlediler, şeýle hem dialogy giňeltmegiň mümkinçiliklerini hem-de 2023-nji ýyl üçin iş meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Dialogyň şu gezekki maslahatynyň...

DOWAMY
10 Dek

BÄŞINJI MERKEZI AZIÝA BILERMENLER FORUMY

2022-nji ýylyň 10-njy dekabrynda paýtagtymyzda “Merkezi Aziýa sebitinde howanyň üýtgemegi, suw serişdelerinden rejeli peýdalanmak, azyk howpsuzlygyny üpjün etmek we maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalary bilen baglanyşykly meseleler boýunça sebitleýin hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary” ady bilen, bäşinji Merkezi Aziýa bilermenler maslahaty geçirildi.  Forumy Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Strategik barlaglar boýunça ylmy merkezi BMG-niň Merkezi Aziýa...

DOWAMY
10 Dek

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI TÜRKI DÖWLETLERIŇ GURAMASYNYŇ BAŞ SEKRETARYNY KABUL ETDI

2022-nji ýylyň 10-njy dekabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türki Döwletleriň Guramasynyň Baş sekretary Kubanyçbek Ömüraliýewi kabul etdi. Myhman wagt tapyp kabul edendigi hem-de ählumumy howpsuzlygy, durnukly ösüşi üpjün etmek maksady bilen, parahatçylygy we ynanyşmagy pugtalandyrmak ýaly häzirki zamanyň wajyp meselelerine bagyşlanylan “Dialog — parahatçylygyň kepili” atly halkara maslahata gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bi...

DOWAMY
9 Dek

MEETING AT THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF TURKMENISTAN WITH THE NEWLY APPOINTED AMBASSADOR OF ITALY

On December 9, 2022, the Deputy Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan Vepa Hajiyev met with the newly appointed Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Italy to Turkmenistan Luigi Ferrari at the Foreign Ministry of Turkmenistan. Congratulating the Ambassador on his appointment, V.Hajiyev wished him fruitful work and success in his diplomatic activities. Expressing gratitude for the best wishes, Ambassador Ferarri assured that he would make every effort to further strengthen r...

DOWAMY
9 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINDE KATAR DÖWLETINIŇ TÜRKMENISTANDAKY TÄZE ILÇISI YNANÇ HATLARYNYŇ NUSGALARYNY GOWŞURDY

2022-nji ýylyň 9-njy dekabrynda Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň täze belenilen Katar Döwletiniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Hamad bin Raşid bin Hamad Al-Azbi bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň başynda Katar Döwletiniň Ilçisi öz ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy. B.Mätiýew Ilçini ýokary diplomatik wezipä bellenmegi bilen gutlady hem-de oňa iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary berkitmek işinde üstünlikleri arzu...

DOWAMY
9 Dek

DAŞARY ÝURTLARYŇ WEZIPÄ TÄZE BELLENEN ILÇILERINDEN YNANÇ HATLARY KABUL EDILDI

2022-nji ýylyň 9-njy dekabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Wengriýanyň, Latwiýa Respublikasynyň, Gresiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçilerinden ynanç hatlaryny kabul etdi. Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan Ilçileri ýurdumyzda diplomatik işine girişmegi bilen gutlap, dostlukly gatnaşyklary we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak işlerinde üstünlikleri arzuw e...

DOWAMY
9 Dek

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOWYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN MEJLISINDÄKI ÇYKYŞY

Hormatly mejlise gatnaşyjylar! Ýene-de birnäçe günden biz uly baýramy - Halkara Bitaraplyk gününi belläp geçeris. Men sizi we siziň üstüňiz bilen ähli halkymyzy Türkmenistanyň Bitaraplyk güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň ähliňize we mähriban halkyma berk jan saglyk, abadan, bagtyýar durmuş hem-de uly üstünlikleri arzuw edýärin. Hormatly watandaşlar! Geçen ýyl Türkmenistan «Dialog - parahatçylygyň kepili» atly başlangyç bilen çykyş etdi hem-de ony Birleşen Milletler Guramasynda...

DOWAMY