RSS

SOŇKY HABARLAR

11 Iýun

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI HALKARA ZÄHMET MASLAHATYNYŇ 108-NJI MEJLISINIŇ IŞINE GATNAŞÝAR

2019-njy ýylyň 10-njy iýunynda Ženewada Milletler Köşgünde Halkara zähmet maslahatynyň 108-nji mejlisi öz işine başlady. Plenar mejlisinde HZG-nyň agza ýurtlarynyň 40-dan gowrak döwlet hem-de hökümet baştutanlarynyň çykyş etmeklerine garaşylýar. Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň ýolbaşçylygyndaky ýurdumyzyň wekiliýeti plenar mejlisiniň dowamynda çykyş eder, Türkmenistanyň HZG-daky agzalygynyň geçen 25 ýylynyň dowamynda ýurdumyzyň milli kanunçylygy ösdürmek we on...

DOWAMY
10 Iýun

ÝHHG TÜRKMENISTANDA TELEWIDENIÝENIŇ MALIÝELEŞDIRILMEGINIŇ TÄZE MODELLERI BOÝUNÇA OKUW MASLAHATY GEÇIRDI

2019-njy ýylyň 5-6-njy iýunynda ÝHHG-nyň Aşgabatdaky Merkezi tarapyndan «21-nji asyrda telewideniýeniň maliýeleşdirilmeginiň modelleri» atly okuw maslahaty geçirildi. Çäräni Beýik Britaniýadan we Ukrainadan gelen halkara bilermenler geçirdiler we olar jemgyýetçilik telewideniýesiniň esasy ýörelgelerini we döwlet, täjirçilik we jemgyýetçilik telewideniýesiniň maliýeleşdirilmeginiň däp bolan modelleri barada giňişleýin gürrüň berdiler.   Çärä Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kin...

DOWAMY
10 Iýun

ASTRAHANDA WE ELISTADA MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DOGLAN GÜNÜNIŇ 295 ÝYLLYGY MYNASYBETLI DABARALY ÇÄRELER GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Astrahandaky Konsullygy rus tarapy bilen birlikde Astrahan welaýatynyň we Kalmykiýa Respublikasynyň administratiw merkezlerinde türkmen şahyry hem-de akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 295 ýyllygy mynasybetli dabaraly çäreleriň tapgyryny gurnady we geçirdi. 2019-njy ýylyň 5-nji iýunynda Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül desselerini goýmak dabarasy, şeýle hem Astrahan döwlet filarmoniýasynda bilelikdäki türkmen-astrahan konserti geçirildi. 2019-njy ýylyň 7-nji iýu...

DOWAMY
7 Iýun

DÖM ULGAMYNDAKY MEÝLETIN MILLI SYN BOÝUNÇA TANYŞDYRYŞ ÇÄRESI

2019-njy ýylyň 7-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda ýurtda Durnukly ösüş maksatlarynyň (DÖM) durmuşa geçirilmegi ulgamynda Türkmenistanyň Meýletin milli synynyň taýýarlanylmagynyň çäklerinde duşuşyk geçirildi. Mejlise Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçy düzüminiň wekilleri, şeýle hem BMG-niň ugurdaş edaralarynyň wekilleri gatnaşdylar. Mejlisiň barşynda Türkmenistanyň Meýletin milli synynyň deslapky tanyşdyrylyş dabarasy geç...

DOWAMY
7 Iýun

AŞGABATDA «AMYDERÝANYŇ AŞAKY AKYMYNDA EKOULGAMLAÝYN ÇEMELEŞMÄNIŇ ESASYNDA ÝERDEN PEÝDALANMAK WE EKOULGAMLARY GORAP SAKLAMAK» ATLY SEBITLEÝIN TASLAMASY BOÝUNÇA OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 7-nji iýunynda Aşgabat şäheriniň «Ýyldyz» myhmanhanasynda «Amyderýanyň aşaky akymynda ekoulgamlaýyn çemeleşmäniň esasynda ýerden peýdalanmak we ekoulgamlary gorap saklamak» atly sebitleýin taslamasy boýunça okuw maslahaty geçirildi. germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýeti (GIZ) bilen hyzmatdaşlykda durmuşa ornaşdyrylýan bu taslamanyň utgaşdyryjysy Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi bolup durýandyr.   Bu okuw maslahatyna Türkmenistanyň Ob...

DOWAMY
7 Iýun

KONSULLYK MESELELERI BOÝUNÇA TÜRKMEN-ERMENI GEŇEŞMELERI

Türkmenistanyň we Ermenistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda 2018-2019-njy ýyllarda hyzmatdaşlyk etmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, 2019-njy ýylyň 6-7-nji iýuny aralygynda Ýerewan şäherinde daşary syýasy edaralaryň konsullyk gulluklarynyň ýolbaşçylarynyň derejesinde konsullyk meseleleri boýunça birinji türkmen-ermeni geňeşmeleri geçirildi. Geňeşmeleriň dowamynda taraplar özara gyzyklanma döredýän konsullyk meseleleriniň birnäçesini jikme-jik ara alyp maslahatlaşdylar. ...

DOWAMY
6 Iýun

TÜRKMENISTANYŇ HÖKÜMET DEREJESINDÄKI WEKILIÝETI PETERBURGYŇ HALKARA YKDYSADY FORUMYNA GATNAŞAR

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän Türkmenistanyň wekiliýeti halkara ykdysady Forumyna gatnaşmak maksady bilen Sankt-Peterburg şäherine geldi. Wekiliýet forumyň plenar mejlisine gatnaşar, şeýle hem Türkmenistanyň beýleki döwletler hem-de halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesini geçirer.

DOWAMY