RSS

SOŇKY HABARLAR

30 Maý

GAZAGYSTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREMÝER-MINISTRI TÜRKMENISTANA GELDI

2019-njy ýylyň 30-njy maýynda Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri A.U.Maminyň ýolbaşçylygyndaky bu ýurduň wekiliýeti 2019-njy ýylyň 31-nji maýynda türkmen paýtagtynda geçiriljek Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak maksady bilen Aşgabat şäherine geldi. Günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Askar Mamin bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda tar...

DOWAMY
30 Maý

ERMENISTAN RESPUBLIKASYNYŇ WISE-PREMÝER-MINISTRI TÜRKMENISTANA GELDI

2019-njy ýylyň 30-njy maýynda Ermenistan Respublikasynyň Wise-premýer-ministri M.G.Grigorýanyň ýolbaşçylygyndaky bu ýurduň wekiliýeti 2019-njy ýylyň 31-nji maýynda türkmen paýtagtynda geçiriljek Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak maksady bilen Aşgabat şäherine geldi. Günüň ikinji ýarymynda Ermenistanyň Wise-premýer-ministri Mger Grigorýanyň Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşygy geçirildi.  Duşuşygyň barşynda...

DOWAMY
30 Maý

GYRGYZ RESPUBLIKASYNYŇ WISE-PREMÝER-MINISTRI TÜRKMENISTANA GELDI

2019-njy ýylyň 30-njy maýynda Gyrgyz Respublikasynyň Wise-premýer-ministri Ž.P.Razakowyň ýolbaşçylygyndaky ýurduň wekiliýeti 2019-njy ýylyň 31-nji maýynda geçiriljek Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada geldi.  Saparyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gyrgyz Respublikasynyň Wise-premýer-ministri Ženiş Razakow bilen duşuşygy geçirildi.    Duşuşygyň barşynda taraplar ykdysadyýet, söwda, bilim hem...

DOWAMY
30 Maý

GDA-NYŇ ÝERINE ÝETIRIJI KOMITETINIŇ BAŞLYGY – ÝERINE ÝETIRIJI SEKRETARY TÜRKMENISTANA GELDI

2019-njy ýylyň 30-njy maýynda GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy – Ýerine ýetiriji sekretary S.N.Lebedew Aşgabada geldi. Saparyň çäklerinde S.N.Lebedew 2019-njy ýylyň 31-nji maýynda Türkmenistanyň paýtagtynda geçiriljek Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşar.   Bu mejlisiň dowamynda ýurtlaryň GDA-nyň çäklerindäki hyzmatdaşlygynyň wajyp meseleleri ara alnyp masahatlaşylar, şeýle-de Arkalaşygyň geljekdäki işini ösdürmek ugrunda ileri...

DOWAMY
30 Maý

BELARUS RESPUBLIKASYNYŇ PREMÝER-MINISTRI TÜRKMENISTANA GELDI

2019-njy ýylyň 30-njy maýynda Aşgabat şäherine 2019-njy ýylyň 31-nji maýynda geçiriljek Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Belarus Respublikasynyň Premýer-ministri S.N.Rumasyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet geldi. Günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Belarus Respublikasynyň Premýer-ministri Sergeý Rumasyň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar syýasy, söwda-ykdysady we meden...

DOWAMY
30 Maý

TÜRKMENISTAN WE ÝEWROPA BILELEŞIGI ENERGETIKA HYZMATDAŞLYGY BOÝUNÇA GEPLEŞIKLERINI DOWAM ETDIRDILER

2019-njy ýylyň 28-30-njy maýynda Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Brýusselde iş saparynda boldy. Şol günüň ikinji ýarymynda Ýewropa Komissiýasynyň energetika boýunça Baş müdirliginiň wekilleriniň gatnaşmagynda «Тürkmenistan-Ýewropa Bileleşigi» Tehniki mejlisi geçirildi. Duşuşygyň barşynda ýewropa tarapy Тürkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň arasynda Energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Çarçuwaly...

DOWAMY
29 Maý

BMG-NIŇ BAŞ ASSAMBLEÝASY TARAPYNDAN «BIRLEŞEN MILLETLER GURAMASYNYŇ WE ARALY HALAS ETMEGIŇ HALKARA GAZNASYNYŇ ARASYNDAKY HYZMATDAŞLYK» ATLY REZOLÝUSIÝANYŇ KABUL EDILMEGI BOÝUNÇA BRIFING

2019-njy ýylyň 29-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde  BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan «Birleşen Milletler Guramasynyň we Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk» atly rezolýusiýanyň kabul edilmegine bagyşlanan brifing geçirildi. Çärä Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçylary, Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň birnäçesiniň wekilleri, Türkmenistanda akkredi...

DOWAMY