RSS

SOŇKY HABARLAR

16 Mar

AŞGABATDA TÜRKMENISTAN BILEN RF-NYŇ TATARSTAN RESPUBLIKASYNYŇ ARASYNDAKY HYZMATDAŞLYGYŇ MESELELERI BARADA MASLAHATLAŞYLDY

2023-nji ýylyň 15-16-njy martynda Aşgabatda Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-tatar iş toparynyň sekizinji mejlisi geçdi. Mejlisiň işine gatnaşmak maksady bilen, Türkmenistanyň paýtagtyna Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, senagat we söwda ministri O.W.Korobçenkonyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli topar geldi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri S.Joraýew ýolbaşç...

DOWAMY
15 Mar

TÜRKMENISTANYŇ DIM-NDE UNFPA-NYŇ ÝURT BOÝUNÇA DIREKTORY BILEN GEPLEŞIKLER GEÇIRILDI

Şu gün, 2023-nji 15-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowanyň BMG-niň Ilat gaznasynyň (UNFPA) ýurt boýunça direktory Olaf Ronni Lindstrom bilen duşuşygy geçirildi. Onuň dowamynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary boýunça meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar UNFPA-nyň Türkmenistanyň degişli ministrlikleri we pudak edaralary bilen gol çeken ýyllyk meýilnamalarynyň çäklerinde alyp barýan üstünlikli işleri barada aýtdylar. Bu hyzmatdaşlygyň ugurla...

DOWAMY
15 Mar

BMG-NIŇ BAŞ ASSAMBLEÝASYNYŇ 77-NJI MEJLISINIŇ RESMINAMASY HÖKMÜNDE BITARAPLYGYŇ DOSTLARY TOPARYNYŇ MINISTRLER DUŞUŞYGYNYŇ JEMLEÝJI JARNAMASY ÇAP EDILDI

Parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň hatyrasyna Bitaraplygyň dostlary toparynyň birinji ministrler duşuşygynda kabul edilen Jarnama BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň resminamasy hökmünde BMG-niň alty sany resmi dilinde (A/77/778 - aşakdaky resminama serediň) sessiýanyň gün tertibiniň “Parahatçylygy gurmak we parahatçylygy saklamak” atly 58-nji bendinde çap edildi. Bitaraplygyň dostlary toparynyň ministrler duşuşygy 2022-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Aşgabatda geçirildi....

DOWAMY
15 Mar

TÜRKMENISTAN BILEN KENIÝA RESPUBLIKASYNYŇ ARASYNDA DIPLOMATIK GATNAŞYKLARY ÝOLA GOÝULDY

2023-nji ýylyň 14-nji martynda Nýu-Ýork şäherinde Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky Hemişelik Wekilhanasynyň edara binasynda Türkmenistan bilen Keniýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak hakyndaky Bilelikdäki Beýannama gol çekmek dabarasy geçirildi. Gol çekmek dabarasynyň öň ýanynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky Hemişelik Wekili Aksoltan Ataýewa bilen Keniýa Respublikasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky Hemişe...

DOWAMY
14 Mar

TÜRKMENISTANYŇ DIM-NDE BEÝIK BRITANIÝANYŇ BIRLEŞEN GULLUKLARYNYŇ PATYŞA INSTITUTYNYŇ WEKILLERI BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 14-nji martynda Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň wekilleriniň Beýik Britaniýanyň Birleşen gulluklarynyň patyşa institutynyň bilermenleri bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň dowamynda sebit howpsuzlygynyň, häzirki zaman wehimlere we howplara garşy göreşmek meseleleri, şol sanda, owgan meselesiniň parahatçylykly ýol bilen kadalaşdyrylmagy ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem sebitiň söwda-ykdysady...

DOWAMY
14 Mar

TÜRKMENISTANYŇ PARLAMENT WEKILIÝETI PARLAMENTARA BILELEŞIGINIŇ ASSAMBLEÝASYNYŇ HEM-DE GOŞULYŞMAZLYK HEREKETINIŇ ÇÄRELERINE GATNAŞÝAR

Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygynyň orunbasary G.Aşyrowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet şu ýylyň 11-15-nji marty aralygynda Manama şäherinde (Bahreýn Patyşalygy) geçirilýän Parlamentara bileleşiginiň 146-njy Assambleýasynyň işine gatnaşýar. Assmableýanyň işine 117 sany daşary ýurt parlament wekiliýetleri gatnaşýar. Parlamentara bileleşiginiň Assambleýasynyň umumy garaýyşlary “Parahatçylykly ýaşamaga ýardam bermek we inklýuziw jemgyýet: çydamsyzlyga garşy göreşmek” atly temada jemlenendir. Bu b...

DOWAMY
14 Mar

TÜRKMENISTAN UKRAIN HALKYNYŇ ÇAGALARY ÜÇIN YNSANPERWER KÖMEGINI IBERER

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, 2023-nji ýylyň mart aýynda Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine, Dokma senagaty ministrligine hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine degişli derman we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri, harytlary hem-de azyk önümlerini ynsanperwerlik kömegi hökmünde Ukraina muzdsuz bermek tabşyryldy. Ukrain halkynyň çagalary üçin bu ynsanperwer kömegi Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat berm...

DOWAMY