ALTYN ASYR KÖLI – SEBIT ÜÇIN TÄZE MÜMKINÇILIKLER

2019-njy ýylyň 8-nji maýynda Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda täze durmuş-önümçilik toplumynyň düýbüniň tutulmagy mynasybetli guralan çäreleriň çäklerinde brifing geçirildi. Bu çäre «Altyn Asyr» Türkmen kölüni jemgyýetçilige tanatmak, onuň tebigaty goramak we Türkmenistanyň hem-de tutuş sebitiň durmuş-ykdysady ulgamyny ösdürmekdäki ähmiýetini giňişleýin açyp görkezmek maksady bilen guraldy.

Brifinge ýokary derejeli daşary ýurtly myhmanlar, Türkmenistanda akkreditirilenen diplomatik gullugyň, halkara guramalarynyň we maksatnamalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri, halkara bilermenler, şeýle hem ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Brifingiň barşynda BMG-niň we ÝHHG-niň edaralarynyň ygtyýarlandyrylan wekilleri çykyş etdiler we olar Garagum sährasynyň merkezinde gurulýan elde dördilýän «Altyn Asyr» Türkmen kölüniň ähmiýetini we göwrümini aýratyn belläp geçdiler. 

Soňra daşky gurşawyň dikeldilmegine, suw we ýer serişdeleriniň peýdaly ulanylmagyna gönükdirilen uly göwrümli gidrotehniki desga bolan Türkmen kölüniň ähmiýetine bagyşlanan ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahata ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary, alymlar, bilermenler, şeýle hem ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Maslahatyň barşynda gurulýan «Altyn Asyr» Türkmen kölüniň ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşine möhüm goşant goşjakdygy nygtaldy.

Çärelerden soňra dabaralara gatnaşyjyar üçin «Altyn Asyr» Türkmen kölüne gämide we awtobusda gezelençler guraldy, ol ýörişli gezelençler bilen utgaşdyryldy. Bu ýerde gezelenç edýänler üçin ýurdumyzyň oba hojalyk meýdanlaryndan akdyrylýan suwlar bilen doldurylýan suw howdanynyň dördilmeginden soňra Garagum sährasynyň özgerişleriniň janly şaýady bolmaga mümkinçilikler döredildi.