RSS

SOŇKY HABARLAR

28 Few

SAUD ARABYSTANY PATYŞALYGYNYŇ ILÇISI BILEN DUŞUŞYK BARADA

2023-nji ýylyň 28-nji fewralynda daşary syýasat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa bilen Saud Arabystany Patyşalygynyň Ilçisi Said Osman Ahmed Suweýdiň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň barşynda türkmen-saud hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy hem-de onuň mundan beýläk-de ösdürilmeginiň mümkinçilikleri barada pikir alşyldy. Geçen ýylyň dekabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Saud Arabystany Patyşalygynyň...

DOWAMY
28 Few

AŞGABATDA TÜRKMEN-BELARUS HYZMATDAŞLYGYNYŇ MESELELERI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

2023-nji ýylyň 28-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen wekilýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýew, belarus tarapyny bolsa, Belarus Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary I.Nazaruk ýolbaşçylyk etdiler. Gün tertibiniň çäklerinde taraplar türkmen-belarus gatnaşyklarynyň ösdürilmegine gyzyklanma bildirdiler. Wekilýetler iki ýurduň arasyndaky syýas...

DOWAMY
28 Few

ADOPTION OF THE RESOLUTION OF THE UN GENERAL ASSEMBLY ON THE ROLE OF THE UN REGIONAL CENTER FOR PREVENTIVE DIPLOMACY FOR CENTRAL ASIA

On February 24, 2023, during the 60th plenary meeting of the 77th session of the UN General Assembly, the draft resolution "The role of the UN Regional Center for Preventive Diplomacy for Central Asia" submitted by Turkmenistan on behalf of the Central Asian countries under agenda item 58 "Peacebuilding and maintaining peace" was considered . Presenting the resolution, the Turkmen side stressed that the Center, established in Ashgabat in 2007, being the first UN structure of its kind with a m...

DOWAMY
28 Few

TÜRKMENISTANDA GWATEMALA RESPUBLIKASYNYŇ ADATDAN DAŞARY WE DOLY YGTYÝARLY ILÇISI IŞE BAŞLADY

2023-nji ýylyň 27-nji fewralynda Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Gwatemala Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Haýro Dawid Estrada Barriosdan ynanç hatyny kabul etdi. Milli parlamentiň ýolbaşçysy ilçini döwlet Baştutanymyzyň adyndan jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlap, iki ýurduň we olaryň halklarynyň arasyndaky dostluk, hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmak işinde üstünlikleri arzuw etdi. Dostlukly ýurduň doly ygtyýarly wekili hoşniýetli arzuwlar üçin hoşally...

DOWAMY
27 Few

TÜRKMENISTANYŇ DIM-NDE BMG-NIŇ ÝÖRITELEŞDIRILEN EDARALARY BILEN RESMINAMALARYŇ TOPLUMYNA GOL ÇEKILDI

Şu gün, 2023-nji ýylyň 27-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ýurdumyzyň degişli ministrlikleriniň, pudak edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň we Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysynyň wekilhanasynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň (UNDP), Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň (UNFPA) hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (UNICEF) Türkmenistandaky wekilhanalarynyň arasynda resminamalar...

DOWAMY
27 Few

TÜRKMENISTANYŇ DIM-NDE GWATEMALA RESPUBLIKASYNYŇ TÄZE BELLENEN ILÇISI BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 27-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Daşary işler ministriň orunbasary Wepa Hajiýewiň, türkmen paýtagtyna öz ynanç hatlaryny gowşurmak üçin gelen, Gwatemala Respublikasynyň Türkmenistandaky täze bellenen Ilçisi (oturýan ýeri Ankara şäheri) Haýro Dewid Estrada Barrios bilen duşuşygy geçirildi. Ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek boýunça jogapkärli wezipä bellenmegi bilen Ilçini gutlap, türkmen tarapy Gwatemala bilen gatnaşyklarynyň mundan beýläk hem ösdür...

DOWAMY
27 Few

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE GDA-NYŇ ÝOLÇULARYNYŇ HÖKÜMETARA GEŇEŞINIŇ BAŞLYGY BILEN DUŞUŞYK BARADA

2023-nji ýylyň 25-nji fewralynda türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew GDA-nyň Ýolçularynyň Hökümetara Geňeşiniň Başlygy Buri Karimow bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistanyň GDA-nyň Ýolçularynyň Hökümetara Geňeşi bilen hyzmatdaşlygy hem-de sebitdäki halkara ulag geçelgeleriniň ösüşiniň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem, ählumumy ulag dialogyna Türkmenistanyň işjeň gatnaşygy, ulag pudagynyň maddy we tehniki binýadyny döwrebaplaşd...

DOWAMY