RSS

SOŇKY HABARLAR

23 Maý

2020-NJI ÝYLDA AŞGABATDA GEÇIRILJEK SAMBO BOÝUNÇA DÜNÝÄ ÇEMPIONATYNA TAÝÝARLYK DOWAM EDÝÄR

2019-njy ýylyň 19-22-nji maýy aralygynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministri hem-de Daşary işler ministriniň orunbasary we Milli Olimpiýa komitetiniň Baş Sekretary Halkara Sambo federasiýasynyň (FIAS) prezidenti W.Şestakowyň çakylygy boýunça Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde saparda boldular. Türkmen wekiliýeti FIAS-nyň Moskwadaky edarasynda 2020-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek Sambo boýunça dünýä çempionatynyň birnäçe meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Halkara Sambo f...

DOWAMY
22 Maý

Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresi işiniň jemlerini jemledi

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda gaz pudagynda döwletara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitlän we geljekde bilelikdäki meýilnamalaryň utgaşdyrylmagyny şertlendiren X Halkara gaz kongresi öz işini tamamlady.  Ozal habar berlişi ýaly, «Türkmengaz» döwlet konserniniň guramagynda geçirilen bu ýöriteleşdirilen çärä 30 döwletden 450-ä golaý wekil gatnaşdy. Olaryň hatarynda 100-den gowrak nebitgaz kompaniýalarynyň, halkara guramalaryň, ýurdumyzyň we daşary döwletleriň minist...

DOWAMY
22 Maý

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE ÝUNISEF-IŇ AŞGABATDAKY WEKILHANASYNYŇ ÝOLBAŞÇYSY BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 22-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde biziň ýurdumyzda öz missiýasyny tamamlaýan Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) wekilhanasynyň baştutany Şahin Nilofer bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň barşynda türkmen tarapy ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasynyň baştutanyna BMG-niň bu ähmiýetli edarasynyň hem-de Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine şahsy goşandy üçin minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanda köp ýyllaryň dowa...

DOWAMY
22 Maý

TÜRKMENISTAN WE ÝAPONIÝA ÖZARABÄHBITLI HYZMATDAŞLYGY ÖSDÜRMEGIŇ UGRUNDA

2019-njy ýylyň 22-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-ýapon we ýapon-türkmen komitetleriniň nobatdaky 13-nji mejlisine gatnaşmak maksady bilen Aşgabat şäherine gelen Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça ýapon-türkmen komitetiniň Başlygy, “ITOCHU Corporation” ýapon kompaniýasynyň Wise-prezidenti jenap Ýoiçi Koboýaşiniň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli ýapon wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistanyň...

DOWAMY
22 Maý

AŞGABATDA YKDYSADY HYZMATDAŞLYK BOÝUNÇA TÜRKMEN-BELORUS HÖKÜMETARA TOPARYNYŇ NOBATDAKY MEJLISI GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 22-nji maýynda Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýalar ministrliginde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-belorus Hökümetara toparynyň dokuzynjy mejlisi geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary M.B.Çakyýew ýolbaşçylyk etdi. Belarusyň wekiliýetine Türkmenistana iş sapary bilen gelen Belarus Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, toparyň belarus böleginiň başlygy I.W. Lýaşenko ýolbaşçylyk etdi. Toparyň işine iki ýur...

DOWAMY
21 Maý

Türkmenistanda X Halkara gaz kongresi geçirilýär

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresi (TGС — 2019) öz işine başlady. Energetika pudagyndaky halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine täze itergi bermek maksady bilen, ýurdumyzda däp boýunça geçirilýän iri ýöriteleşdirilen forumy «Türkmengaz» döwlet konserni gurady. Ençeme ýyllaryň dowamynda kongres dünýäniň gaz senagatynyň ýagdaýyny hem-de geljekki ösüşini ara alyp maslahatlaşmak üçin esasy çäre bolup hyzmat edýär. Bu iri möçberli çäräniň ýokary derej...

DOWAMY
21 Maý

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Başlygyny, Slowakiýa Respublikasynyň daşary we ýewropa işleri ministrini kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki Başlygy, Slowakiýa Respublikasynyň daşary hem-de ýewropa işleri ministri Miroslaw Laýçagy kabul etdi. Myhman hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza ÝHHG-niň Baş sekretarynyň hem-de Slowakiýanyň ýolbaşçylarynyň mähirli salamyny ýetirip, ýolbaşçylyk edýän halkara guramasynyň mö...

DOWAMY