RSS

SOŇKY HABARLAR

9 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINDE RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ FEDERASIÝA GEŇEŞINIŇ BAŞLYGYNYŇ ORUNBASARY K.KOSAÇÝEWYŇ DUŞUŞYGY BARADA

2022-nji ýylyň 9-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Russiýa Federasiýasynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň Orunbasary Konstantin Kosaçýew bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek barada pikir alyşdylar. Söhbetdeşler iň ýokary derejede ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ulgamlaýyn we dinamiki häsiýetde berkidilen ynamyň ýokary derejesini bellediler. Russiýa Fe...

DOWAMY
8 Dek

DAŞARY ÝURTLARYŇ TÄZE BELLENEN ILÇILERINDEN YNANÇ HATLARY KABUL EDILDI

2022-nji ýylyň 8-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa daşary ýurtlaryň birnäçesiniň — Norwegiýa Patyşalygynyň, Finlýandiýa Respublikasynyň, Estoniýa Respublikasynyň, Indoneziýa Respublikasynyň, Gana Respublikasynyň, Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçilerinden, şeýle-de Apostol nunsiýasyndan ynanç hatlaryny kabul etdi. Döwlet Baştutanymyzyň adyndan milli p...

DOWAMY
8 Dek

TÜRKMENISTANDA NORWEGIÝANYŇ TÄZE ILÇISI ÖZ IŞINE BAŞLADY

2022-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa  Norwegiýa Patyşalygynyň Türkmenistandaky (ýerleşýän ýeri Oslo şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Jon Mikal Kwistadadan ynanç hatyny kabul etdi. Döwlet baştutanynyň adyndan Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy Norwegiýaly diplomaty jogapkärli wezipä bellenmegi bilen gutlady we ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmakda üstünlik arzuw etdi. Duşuşykda Türkmen-Norwegiýa gatnaşyklaryny häzirki ýagdaýy we gel...

DOWAMY
8 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINDE TÜRKMENISTANDAKY TÄZE BELLENEN APOSTOLIK NUNSISI BILEN DUŞUŞYK

2022-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Türkmenistandaky täze bellenen Apostolik Nunsisi  arhiýepiskop Marek Solçinski bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň başynda arhiýepiskop M.Solçinski öz ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy. Soňra özara gyzyklanma bildirilýän meseleler boýunça pikir alşyldy. Türkmen tarapy Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 27 ýyllygyna bagyşlanan çärelere gatbaşýandygy üçin Apostolik Nunsisine minnetdarlyk b...

DOWAMY
8 Dek

ŞRI-LANKA DEMOKRATIK SOSIALISTIK RESPUBLIKASYNYŇ ILÇISI ÖZ YNANÇ HATLARYNYŇ NYSGALARYNY GOWŞURDY

2022-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri Tähran ş.) Goniýa Malimaga Wipulateja Wişwanat Aponsu bilen duşuşyk geçirildi. Ynanç hatlarynyň nusgalaryny kabul edip, türkmen tarapy netijeli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk hem ösdürilmegine ynam bildirdi hem-de Ilçiniň bu ugurdaky işinde dürli ýardamlary bermäge taýýa...

DOWAMY
8 Dek

FINLÝANDIÝANYŇ TÄZE ILÇISI TÜRKMENISTANDA ÖZ WEZIPESINE BAŞLADY

2022-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Finlýandiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (Helsinki ş. rezidensiýasy bilen) Ilkka Rýasýaneniň ynanç hatyny kabul etdi. Duşuşykda fin diplomaty ýurduň daşary we içerki syýasatynyň ugurlary, dürli özgertmeler we halkara ähmiýetli möhüm taslamalar bilen tanyşdyryldy. Şeýle hem täze Ilçä Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň gurluşy we köptaraplaýyn işleri b...

DOWAMY
8 Dek

INDONEZIÝANYŇ ILÇISI ÖZ YNANÇ HATLARYNYŇ NUSGALARYNY GOWŞURDY

2022-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada öz ynanç hatlaryny gowşurmak üçin gelen Indoneziýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri Tähran ş.) Ronni Prasetýö Ýuliantoro bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň başynda Indoneziýanyň Ilçisi Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewe öz ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy hem-de Türkmenistan bilen Indoneziýanyň arasyndaky gatnaşyklary hil t...

DOWAMY